Home

Tanulás pszichológiai értelmezése

1.2. A tanulás, mint információ felvevő-feldolgozó és ..

A tanulás a pszichológia alapfogalma. A viselkedésváltozást hangsúlyozza. A. tanulás. magatartásmódosulás, tartós, ami gyakorlás útján következik be. Tervszerűen igyekszünk bevésni valamely anyagot, hogy pontosabban megőrizzük és bármikor tetszés szerint fel tudjuk idézni A tanulási formák (Bernáth, 2004) A tanulásnak sokféle formája létezik. Máshogy tanuljuk meg egy tánc lépéseit, mint egy verset, vannak esetek, amikor a mechanikus tanulás a célravezető (pl.: verstanulás, képletek), és nem az anyag értelmezése, az összefüggések feltárása A tanulás pszichológiai megközelítésének egyik sarkalatos kérdése, hogy miként definiáljuk magát a tanulást. A definíció megalkotását megnehezíti a tanulásnak mint köznyelvi fogalomnak az értelmezése. A tanulással kapcsolatos első asszociációnk az iskolai tanulás, illetve bármilyen, az iskolán kívül történő. E jegyzet célja egyrészt, hogy a leendõ tanárok bepillantsanak az egyéni tanulási stratégiák pszichológiai hátterébe; másrészt, hogy a hallgatók fejleszthessék saját egyéni tanulási - Tanári vázlat vagy ábra értelmezése. - Fogalmak közötti kapcsolatuk megkeresése és ennek rögzítése - A tanulás fogalmának tág értelmezése eredményezheti az iskolai tanulás jellegének megváltoztatását az aktív és produktív tanulás előtérbe kerülését a passzív és reproduktív iskolai tanulással szemben. Fontos alapelv, hogy a pszichológiai fejlesztésen nem a fejlődési ütem mechanikus felgyorsítását,.

Pedagógiai szituációk - konfliktuskerülő például

  1. A megismerő folyamatok működése: tanulás és emlékezet A tanulás pszichológiai értelmezése Az emlékezet folyamata, jellemzői, típusai és fejlesztésének lehetősége
  2. t a Föld keletkezéséről az emberi.
  3. - a tanulási folyamat szervezése és irányítása - az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák haté-kony fejlesztése 0.1.3 A tantárgy teljesítésének feltételei Kollokvium 0.2 A KURZUS TARTALMA (1-12-IG) 1. A tanulás fogalmának értelmezése, típusai 2. A behaviorizmus tanuláselmélete 3
  4. A tanulás és tanítás fogalmi értelmezése a didaktikai megközelítésekben (Nagy Sándor, Báthory Zoltán, Nahalka István). A konstruktivista pedagógia tudás- és tanulásfelfogása (Nahalka). Tanári szerepek értelmezései a tanulási folyamatban. Az iskolai tanulás általános pszichológiai alapjai. Tanuláselméletek. 12
  5. A tanulás pszichológiai értelmezése, tanulással kapcsolatos pszichológiai elméletek. A tanulás pedagógiai értelmezése, az ismeretszerzés, a jártasságok, készségek és képességek óvodai fejlesztésének módjai. Az értelmi fejlődés folyamata (Piaget elmélete alapján). A tapasztalatok szerveződése óvodáskorban, az.
  6. - a tanulás értelmezése biológiai, pszichológiai, pedagógiai szempontból - a tanulás eredményességét befolyásoló tényezők (motiváció, figyelem, emlékezet) - tanulási típusok - a tanulási képesség és a teljesítmény kapcsolata - a tanulási képesség mérése, tanulásdiagnosztikai eljáráso

4. A megismerő folyamatok működése: tanulás A tanulás és motiváció pszichológiai értelmezése Iskolai motiváció és értékelés 5. A megismerő folyamatok működése: motiváció és kreativitás A motiváció folyamatai, szintjei A kreativitás és típusai 6. A megismerő folyamatok működése: gondolkodá operáns kondícionálás mai értelmezése ; belátásos tanulás meglepődés modell Egyszerű választás: 1. Igaz a tanulásra, hogy: elsősorban asszociatív. nincs egy olyan (egyszerű) készlete a törvényeinek, amely mindenfajta tanulást képes leírni. Melyik nem asszociatív tanulás Kulcsszavak: motiváció, oktatás, pszichológia, szociológia, pedagógia, tanulás, iskola Bevezetés - A motiváció értelmezése és a kutatások áttekintése A motiváció és annak kutatása a pedagógia, a szociológia és a pszichológia határán értelme­ zett elsősorban AZ ÖNSZABÁLYOZOTT TANULÁS ÉRTELMEZÉSE Az önszabályozott tanulás önálló kutatási területként több mint három évtizede van jelen a pedagógiai vizsgálatok porondján. A kezdeti kutatásokban e terület kompo-nenseinek feltárása és az elméleti keretek kidolgozása valósult meg (pl. Zimmerman és Martinez-Pons, 1986, 1988.

3.2.1. A tanulás fogalma, a tanulásfelfogások jellemző

(PDF) A tanulás értelmezése a 21

Az önszabályozó tanulás értelmezése Az önszabályozás pszichológiai elméletei kibernetikai elemeken alapulva szisztemati- kus rendszernek láttatják az önszabályozás folyamatát (Carver és Scheier, 1999, 2000 ****Doktorjelölt, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, Neveléstudományi Doktori Iskola, e-mail: (SZF) és a tanári tanulás értelmezése elméleti modellekben A tanári szakmai fejlődés és tanulás mint változás modellje

A tanulás, mint a tudáshoz vezető általános út 22 4. Tanulási stílus - 2.sz. kérdőív 22 A TANULÁS A tanulás értelmezése Köznapi értelemben: Mindenféle elsajátítás, az a tevékenység, amelynek révén Pszichológiai értelemben: Minden olyan változás a pszichikus jellemzőkbe A tanulás és tanítás fogalmi értelmezése a didaktikai megközelítésekben (Nagy Sándor, Báthory Zoltán, Nahalka István). A konstruktivista pedagógia tudás- és tanulásfelfogása (Nahalka). Tanári szerepek . értelmezései a tanulási folyamatban. Az iskolai tanulás általános pszichológiai alapjai. Tanuláselméletek..

A feng shui titkai : A szín ábécéje: a türkiz

Önszabályozó tanulás pszichológiája_levelező Faragó

• A tanulás folyamata mindig verbális kommunikáció révén, szenzoros és motoros összetevőkkel, szociális mezőben zajlik (Báthory, 1992). • A tanulás a pszichikum módosulása a külső tényezők hatására(NAT 1995). • Az információ, ill. készség különböző típusainak elsajátítása Pszichológiai lexikon, 1997) A kooperatív tanulás pszichológiai alapjának a humanisztikus pszichológiát kell tekinteni, mely jelentősen hatott alkalmazására. A humanisztikus pszichológia kiemelkedő alakja Carl Rogers, aki szerint minden emberben pozitív erők munkálkodnak, amelyek - ha ebben nem gátolják meg az ellentétes hatások - létrehozzák az egészséges fejlődést, az önmegvalósítást

A tanítási-tanulási folyamat szerkezete. A tanulás motivációja. A tanulási stratégiák és oktatási módszerek alkalmazása az életkori sajátosságok . figyelembe vételével. A differenciálás értelmezése, megvalósulásának lehetőségei. A tanulási nehézségek és a magatartászavarok jellemzői A tanulás pedagógiai értelmezése, folyamata és eredményei (ismeret, jártasság, készség, képesség és kompetencia fogalma). A tanulással kapcsolatos elméletek, a tanulás életkori jellemzői, tanulási technikák, a tanulás tanítása, az önálló tanulás problémája. A tanítás, mint a tanulás irányítás Tanulás az információs társadalomban. A tanulási folyamat pedagógiai-pszichológiai értelmezése. Tanuláselméletek. Tanulási stílus felmérése. EA+GY: 3. Az ifjúkori és a felnőttkori tanulás sajátosságai. Tanulási törvények. Tanulást ösztönző tényezőink, kapacitásaink önértékelése kérdőíves eljárásokkal. EA.

A kognitív pszichológia eredményeinek köszönhetően többet tudunk a tanulás folyamatáról. A tanulás fogalmának értelmezése is változott, gazdagodott . 1.1. Érzékelés és észlelés, mint megismerő folyamatok. Kognitív folyamatok: a világ megismerésében szerepet játszó mentális folyamatok Caroll ( 1963) és Bloom ( 1976): tanítás tanulás pszichológiai és pedagógiai változóit írták le. Tanulás= tanulásra fordított idő és a tanuláshoz szükséges idő hányadosa. Tanuláshoz szükséges idő= képességektől, megértéstől, a tanítás minőségétől füg A tanulás folyamatának tudományos vizsgálata az asszociatív pszichológia módszereivel kezdődött. Ennek továbbfejlesztéseként, a pavlovi klasszikus kondicionálás és a skinneri operáns kondicionálás kísérletanyagára támaszkodva alakult ki a behaviourizmus tanuláselmélete és pedagógiai praxisa: a programozott oktatás 9 A család pszichológiai elemzése (támogató szerep, normái, szakaszai). A szociális tanulás folyamatai: utánzás, azonosulás, interiorizáció Egységesség és differenciáltság a pedagógiai folyamatban 10 A tanulás fogalmának pszichológiai értelmezése, fıbb fajtái. A gondolkodás fejlıdésének elméletei Környezeti jellemzők A tanulási környezet: a fény, a hőmérséklet, a hang. Egyeseket az erős fény zavar, másokat a gyengébb világítás elálmosít. Ugyanez igaz a hőmérsékletre és a környezeti hangokra, zajokra is. Vannak, akik csendben tudnak tanulni, másoknak kell a háttérzaj, ami árnyékolja a különböző elterelő zajokat, íg

Az egész életen át tartó tanulás elméletei és szerepe az európai oktatásfejlesztési stratégiában Az egész életen át tartó fejlődés pszichológiai értelmezése, fejlődéselméletek (Freud, Piaget és bírálata - alternatív magyarázati lehetőségek-, Erikson). Kötődés, kötődés A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei (2010) Az olvasó agy (2006) A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése (1995) A digitális bennszülöttek képességprofilja (2012) Analógiák, analógiás gondolkodás (2000 A tanulás fogalma, a tanulás értelmezése a különbözı pszichológiai irányzatokban (behaviorizmus, alaklélektan, kognitív pszichológia, humanisztikus pszichológia). Tanuláslélektani törvények, a tanulás fejl ıdéslélektani jellegzetességei

A pszichológia rövid története, f őbb pszichológiai irányzatok. A személyiség pszichoanalitikus megközelítése. A pszichikus fejl ődést meghatározó tényez ők: öröklés, környezet. Az érés és tanulás szerepe a fejl ődésben. Örökletes és környezeti ártalmak a magzati életben Pszichológiai fogalmak ismerete és szaknyelv hasz-nálata A tanulás szerepe az észlelésben (Held: fordító prizma-szemüveg kísérlet). álom értelmezése. A hipnózis fogalma, jellemzői, fajtái. A hipnózissal kap-csolatos kételyek, a hipnábilitás fogalma - a tanulás pszichológiai és pedagógiai értelmezése - az óvodai tanulás különböző formái - tanulás a szabad játékban és a szervezett tevékenységekben - tanulás a munka jellegű tevékenységekben - tanulás a természetben Fogalmak: Komplex tanulás: mozgásos, érzékszervi tapasztalatszerzés; nem szándékos tanulás. 5. Veczkó József (2007): Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézőpontból Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 2. ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS (LLL) ÉS A TANULÁS ÚJ ÉRTELMEZÉSE. Többek közt ide értendők az alábbi témák is: ‒ az önszabályozó tanulás, önértékelés és reflektív szemlélet, portfolió-alkalmazás A tanulás pszichológiai elméletei. A tanulás pedagógiai megközelítése - elemi tanulási formák - klasszikus és operáns kondicionálás - komplex tanulás - szociális tanulás - modellkövetés - azonosulás - a tanulás pedagógiai meghatározása Atkinson és mtsai (1999): Pszichológia. Osiris, Budapest. 7

A karaktererősségek megfogalmazása a pozitív pszichológia egyik alappilléreként fogható fel. Az erősségek megismerésének segítségével a tanuló és a tanár együttes munkája teszi lehetővé a sikeres tanulás alapjait. Flourish - élj boldogan! A boldogság és jól-lét radikálisan új értelmezése. Budapest. Kompetenciák fejlesztése: A tanulási folyamat önálló tervezésére, szervezésére való képesség. A tanulás, a tudás A tanulás, a tudás szerveződésének pszichológiai alapjain nyugvó oktatási módszerek ismerete és alkalmazása

12.3. A tanulási formák (Bernáth, 2004) Pedagógiai ..

Pszichológiai tényezők a kritikus periódusban: tanulás és elsajátítás . A kötet egy tíz éven át kifejlesztett, s a gyógypedagógiai és alkalmazott nyelvészeti, illetve pszichológiai tanácsadásban egyre szélesebb körben használt nyelvfejlődési szűrőmódszert ismertet, mely 4 és 8 év közötti gyermekek vizsgálatában bevált A fáradtság pszichológiai értelmezése (dr. Geréb György) 114: A személyiség problémái a pszichológiában (dr. Domján Károly) Az iskolai tanulás eredményességét meghatározó, mentális tényezők pszichológiai elemzése: 378: A tanulás eredményességét effektíven meghatározó tényezők. A fáradtság és.

Kooperatív tanulás. A nevelés hatásrendszere és módszerei. Pszichológia. Családi szocializáció, a család, mint rendszer. Korai anya-gyermek kapcsolat, kötődés. Korai pszichodinamikus személyiségelméletek. A tanulás pszichológiai értelmezése. Emlékezés. A gondolkodás. A gondolkodás fejlődése. Intelligencia és kreativitá 5. A személyiségfejlődés folyamatainak pszichológiai értelmezése különös tekintettel az életkori sajátosságokra, a személyiségelméletekre, Én-képre, stb. (A tanári mesterség pszichológiai alapjai ismeretkör, tantárgy) 6. Pedagógiai pszichológia, mint az alkalmazott pszichológia fő területe. A tanulás, nevelés

A tanulás és a vizsgázás is otthon történik, sőt a konzultációkhoz sem kell utazni. A szükséges időráfordítás a 24 fejezetet összesítve 60 óra. Ebből átlagosan heti 1 órát vesznek majd igénybe az oktatófilmek. A színek pszichológiai értelmezése

Általános pszichológia 1-3

Gereben F.-Né (1995) A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. In Zászkaliczky P. (szerk.) Önmagában véve senki sem Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből. 216-242. BGGYTF, Budapest Önmagában véve senki se Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Vezetője: Prof. Dr. Halász Gábor DSc, egyetemi tanár Tanulás-Tanítás Program Vezetője: Prof. Dr. Vámos Ágnes DSc, egyetemi tanár HORVÁTH LÁSZLÓ A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINT TANULÓSZERVEZET DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCI Students also viewed 1. A pszichés fejlődés zavarai (az érzelmi- és viselkedészavarok, teljesítményzavarok) fogalom alakulása, a téma története, a jelen szóhasználata, népességcsoport meghatározása TA - 13. tétel - Summary Összevont gyógypedagógiai pszichológia szigorlat TA - 14. tétel TA - 15. tétel - Summary Összevont gyógypedagógiai pszichológia szigorlat. pszichológiai jellemz ői a fejl ődés átfogó elméletei szerint. Az egyes életkori szakaszok (csecsem ő-, kisgyermek-, óvodás- és kisiskoláskor) pszichológiai sajátosságai. A fejl ődés nyomon követése a bölcs ődei nevelésben. A fejl ődéssegítés elvi kérdései és lehetséges módszerei a bölcs ődei nevelésben

Fejezetek a pedagógiai pszichológia körébő

A tanulási nehézségek tünetei, a teljesítményromlás első jelei. Az alulteljesítő gyermek. A lehetséges okok a szakirodalom szerint (a figyelem zavarai, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia; részképesség zavar; normatív és akcidentális krízisek stb.), a tanulási nehézségek okainak feltételezése a tanárok, a tanulók. A pszichológia alapjai, Tertia Kiadó, Budapest.. Keményné Pálffy K. (2007): Személyiségpszichológia. Zsigmond Király Főiskola és L´Harmattan Kiadó, Budapest. A gyermek fejlődése csecsemőkorban és kisgyermekkorban. A fejlődés értelmezése és alapkérdései, a születés előtti időszak jelentősége A tanulási teljesítmény növelése érdekében IKT eszközöket alkalmaz. 2.5. Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. Az óra konkrét céljait figyelembe véve építi fel az óra menetét. Alkalmazza az élettani, biológiai, edzéselméleti, fejlődéslélektani, pszichológiai ismereteket. Pl. erősítő jelleg A tanulási-tanítási modellek, elvek: 38: Feladatok: 43: Az oktatás tartalma: 44: A tudás különböző szintű elemei: 44: A tudomány fejlődésének üteme: 45: Az oktatás, a tanítás-tanulás célrendszere: 47: A nevelésfilozófiai nézetek és az oktatási célok: 50: Az iskolai tudás fogalma és rétegződése: 51: A jártasság. A jutalmazás és büntetés ösztönző modelljének kialakítása céljából metaanalízist végeztek 89 kutatási záródokumentumon.* A jutalmazás és büntetés három típusát vizsgálták: a csak jutalmazó, a csak büntető, illetve a jutalmazó-büntető visszacsatolás hatását elemezték.. utólagos jutalmazás, a válasz befolyásolja a környezetet, bizonyos viselkedés.

3.1 A nevelés - oktatás - képzés fogalma, értelmezése, és az oktatási folyamat meghatározása. A nevelés nem más, mint fejlesztő hatások rendszere, mely az egyén fejlődése érdekében valósul meg, különböző színtéren (család, iskola, edzés) A lakásotthonban élő gyermek érzelmi életének pszichológiai jellemzői. 7 Tantárgykövetelmény. A tantárgy általános adatai. A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPP11NLK A tantárgy neve: Pedagógiai-pszichológiai ismeretek Szak: Szakirány: minden Tagozat: levelező Óraszám: 30 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor Követelmény: vizsga Megszerezhető kredit: 7 Tantárgyfelelős neve: Dr. Suplicz Sándor Oktató(k) neve: Dr. Suplicz Sándor, Dr. A fogalom értelmezése. A deviánsviselkedés óvodai/iskolai megnyilvánulása. b) A közoktatást szabályozó dokumentumok (2011. évi X. törvény a nemzeti köznevelésről, NAT, ONOAP, kerettanterv, helyi tanterv, helyi nevelési program). 6. a) Pszichológiai megközelítések: A pszichodinamikai modell. A humanisztikus pszichológia. A család fogalmának értelmezése, helye, szerepe, szerkezete, jelentősége. Pszichológiai és pedagógiai ismeretek elmélete és gyakorlata a tanulás és a munka személyiségalakító hatásai. Az átlagtól eltérő fejlődés jellemzői, a fejlődési, a beilleszkedési és a.

Tanuláselméletek és tanítási stratégiák Oktatáskutató és

A tanulás pszichológiai értelemben a pszichikus jellemzők külső hatásra bekövetkező változása, gyakorlás, Oktatásnak a hétköznapi értelmezése valamilyen információ, ismeret, tudás 2 Keményné Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989, p. 113 A tanulási folyamat során kialakult több elmélet egyike Robert Gagné tanulási elmélete. És hogy Jean Piaget nem volt az egyetlen, aki pszichológiai kulcsfontosságú tanulásról beszélt. Tanulás Robert Gagné számára. Mint mondtuk, a tanulás megértésének nagyon különböző módjai vannak pszichológiai irodalmával. A tanulás fogalmát mindvégig pedagógiai értelemben használom, információk értelmezése révén a diák meglévő tudásrendszerei differenciálódnak, az értelmezésben kulcsfontosságú a meglévő előzetes tudás A differenciálás fogalmának értelmezése és formái a tanulásszervezésben.: A differenciálás fogalmának értelmezése és formái a tanulásszervezésben. A szervezési módok kiválasztásának kritériumai. A frontális munka és az egyéni tanulás Az életen át tartó tanulás megvalósulásának lehetőségei Magyarországon 2. Esélyegyenlőség és felnőttkori tanulás 3. Munkaerőpiac és felnőttoktatás A társas kapcsolatok pszichológiai szempontú értelmezése Javasolt irodalom: Aronson, E.: A társas lény. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008

5.1.6 A tanulás fogalma _____82 5.1.7 A kiváltott viselkedés: habituáció és szenzitizáció __83 14.4 GLOSSZÁRIUM, KULCSFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE 241. 11 1. BEVEZETÉS 1.1 CÉLKITŰZÉSEK, KOMPETENCIÁK A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI jon a pszichológia tudományába, megismertesse a hallgatót a pszicholó Ellenőrző kérdések Pszichológia és személyiségfejlesztés I/1. tantárgyból Suplicz Sándor - főiskolai docens a self, az egyéni tudattalan, a kollektív tudattalan és a selbst értelmezése (Jung szerint) 13. Milyen elemekben haladta meg Jung Freud elméletét? A tanulás elemi fajtái, értelmezésük, állatkísérletek. A kompetenciák értelmezése a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok a más szakembertől való tanulás lehetőségét, elemzőképességét. Képes a pedagógiai-pszichológiai módszerek, eljárások alkalmazására, a különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások. Ilyenkor a pszichológus által vezetett relaxációt követi az imagináció, majd az élmény megbeszélése, értelmezése. A tanulás otthoni, mindennapos egyéni gyakorlással mélyíthető el. Az egyéni imaginációs élményeket a személyes találkozók alkalmával beszéli meg a pszichológus a tréning résztvevőjével. Online tanfolya

A kognitív pszichológia mentális modelláló felfogásának kiterjesztése a nyelvre. A fejlődés-érés-tanulás értelmezési terepe. Klinikai indítás. A sajátos grammatikai fejlődési zavarok értelmezése Pedagógiai indítás. A nyelv másodlagos, metanyelvi használatainak, valamint az olvasás és írás tanításnak a segítése. A pozitív irányzat az ember érzelmei által meghatározott viszonyulásait tekinti a tanulás alapvető kiindulópontjának, mert minden tanulási szituációhoz tartozik valamilyen érzés, vagy érzelem. A pozitív pszichológia régi gyökerekkel rendelkező viszonylag fiatal tudományterület

A tanulás fogalmának értelmezése A tanulás egy rendszerben vagy irányító rendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményeként előálló tartós és adaptív változás. A pszichológiai felfogás szerint a rendszer maga az ember, az irányítórendszer az idegrendszer, a környezet az ember természeti A tanulás egyik meghatározása: A tanulás a pszichikum módosulása külső tényezők hatására, nem csupán ismeretelsajátítás, és figyelem és az emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata Az elektronikus tanulási környezetek rendszerszemléletű értelmezése. iskola- és oktatáskritikák. A Seymour Papert trilógia; Források a kognitív tudomány és a pszichológia témaköréből, illetve az ezekből építkező oktatáselméleti interdiszciplínák területéről A modul igény és szükséglet szerint bocsát. Szakmai tanulás és szakmai identitás kapcsolata A tanár személyére, a tanári szakmai tanulás személyességére összpontosító megközelítés - belső folyamatok értelmezése A kritikai megközelítések szerint (Boylan és mtsai, 2018): döntően egyéni, pszichológiai terület fókuszúak ezért nem képesek megfelel

A tanulás létrejöttének széles körben használt indikátora a modellált cselekvés vagy cselekvéssor utánzása vagy emulálása. Ezért is elengedhetetlen e két jelenség pontos meghatározása. Az imitáció és emuláció definitív megkülönböztetése nem csak az empirikus eredmények értelmezése miatt fontos Abraham Maslow a humanisztikus pszichológia egyik kiemelkedő alakja. Elmélete szerint az ember minden egyes állapota motivált. Szerinte az emberek alapvetően jónak születnek, és csak környezetük, szükségleteik kielégítetlensége adja hozzájuk a rossz vonásaikat 322. A Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok megnevezésű 10322-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított közösség vagy egyén egészséges személyiségfejlődésére Tudatosan alkalmazza a korszerű pedagógia és pszichológia elvei érTelmezése az ifJúsági munka három hagyománya Visszás, hogy az iskola logikája szerint a tanulás a tanítás eredménye, ho- a sorsukra hagyottak egységes pedagógiai és pszichológiai koncepció-ja (Niemeyer, 2000), a nehéz helyzetben lévők kompenzációs lehetősége. A NEM FORMÁLIS TANULÁS CÉLJA, LEHETŐSÉGEI, SZÍNTEREI ÉS ESZKÖZEI 5 Miután láttuk a nem formális és formális tanulás lényegi elemeit, nézzük meg magát a tanulást pedagógiai és pszichológiai oldalról. A TANULÁS ÉS TUDÁS ÉRTELMEZÉSE, ÖSSZEFÜGGÉSE 1. Megközelítése